przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Analiza inwestycji miejskich dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Firma SHH wykonała prace analityczne dotyczące możliwości implementacji „Analityki inwestycji miejskich” dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku. System Informacji Przestrzennej Gdańska (SIP) funkcjonuje od 1994 roku. Stanowi on niezwykle rozbudowany zestaw narzędzi analitycznych.

Opracowanie miało na celu stworzenie koncepcji efektywnego narzędzia wspomagającego pracę Zarządu Miasta a w dalszej perspektywie wszystkich pracowników służb miejskich. W ramach projektu przeprowadzony został audytu baz danych UM pod kątem możliwości wdrożenia rozwiązań klasy Business Intelligence z komponentem GIS.

Podstawowym celem audytu było zbadanie i opisanie możliwość zbudowania systemu Analityki Inwestycji Miejskich, używającego danych przestrzennych jako źródła wizualizowania lokalizacji lub obszarów oddziaływania inwestycji miejskich.

Audyt i powstałe na jego podstawie opracowanie analityczne miały na celu realizację następujących zadań:

 • analiza składu i struktury danych, będących w posiadaniu UMG,
 • analiza możliwości integracji danych tekstowych z danymi przestrzennymi, gromadzonymi w SIP,
 • analiza możliwości prezentacji inwestycji z wykorzystaniem danych przestrzennych,
 • opisanie proponowanych rozwiązań technicznych AIM (warstwa aplikacji/warstwa sprzętu) – zwymiarowanie potrzeb sprzętowo-aplikacyjnych,
 • opisanie warunków licencjonowania niezbędnego oprogramowania,
 • rozpoznanie zasobów hardware/software UM,
 • opisanie składników/struktury interaktywnego interfejsu zarządczego,
 • wykonanie analizy raportów,
 • oszacowanie kosztów wdrożenia AIM, przy
 • oszacowanie czasu wdrożenia z podaniem zakładanego harmonogramu prac,
 • wyspecyfikowanie wymagań stawianych użytkownikom/administratorom,
 • uwzględnienie aspektu bezpieczeństwa danych i komunikacji, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa teleinformatycznego UM,
 • udzielenie wskazówek i sugestii w zakresie rozwoju – budowy kompleksowego rozwiązania analitycznej hurtowni danych tekstowych i przestrzennych Miasta Gdańska,
 • opisanie korzyści, które może przynieść UM - pomiotowi administracji publicznej - pełne wdrożenie systemu Business Intelligence / hurtowni danych z komponentem przestrzennym GIS.