przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

System BTinfo dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa

Tło biznesowe

Jednym z ważniejszych procesów (nie tylko z punktu widzenia odbiorcy gazu) - realizowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazu jest proces przyłączeniowy. Obejmuje on szereg działań zaczynających się od złożenia przez odbiorcę zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej a kończącego się podpisaniem umowy przyłączeniowej oraz dostawy paliwa gazowego. Działania te angażują poważne zasoby oraz pracowników z różnych działów i firm. Wynika to z faktu złożoności samego procesu realizacji dostawy paliwa gazowego jak i z wymogów formalnych stawianych przez polskie przepisy. Szczególnie one stawiają bardzo wysokie wymagania jakościowo czasowe dotyczące przebiegu tego procesu. Zapanowanie nad tym procesem, zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi klienta i zagwarantowanie minimalizacji kosztów takich działań wymaga odpowiedniego narzędzia do zarządzania informacjami wykorzystywanymi w tym procesie.

W chwili obecnej, gdy na mocy regulacji dyrektyw unijnych i prawa energetycznego rozdzieleniu uległy funkcje obrotu i dystrybucji, działania te nabierają szczególnego znaczenia. Oznacza to że część procesu przyłączeniowego może być (i jest!) prowadzona w zupełnie innym przedsiębiorstwie, które będzie oczekiwać od spółki dystrybucyjnej określonego zachowania.

Implementacja

DOSD Sp. z o.o. wykorzystuje w tym celu system BTInfo, za którego rozwój i utrzymanie odpowiada SHH Sp. z o.o. To nowoczesne rozwiązanie informatyczne zapewnia wszystkim stronom występującym w procesie przyłączeniowym dostęp do właściwych i zawsze aktualnych danych. Działając w heterogenicznym środowisku informatycznym wielu spółek i oddziałów zapewnia spójną i kompletną informację o charakterze zarówno operacyjnym jak i zarządczym. Dzięki integracji z innymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w DOSD stanowi ważny element kompleksowego środowiska informatycznego Spółki.

W skład systemu BTInfo wchodzą następujące moduły:

  • BTInfo_baza – to podstawowy moduł systemu umożliwiający pełną kontrolę nad wszystkimi etapami procesu przyłączeniowego, zapewniający bezpośredni dostęp do zasobów mapowych powiązanych ze sprawami, umożliwiający administrację danym i użytkownikami, zapewniający w szerokim zakresie zarówno kontrolę jak i bieżące prowadzenie wszystkich zagadnień związanych z siecią gazową; 
  • SOGaz_web – moduł wprowadzania i śledzenia wniosków przyłączeniowych, udostępniany spółkom obrotu gazem, które prowadzą punktu obsługi klienta i są zobowiązane do przyjmowania takich wniosków; 
  • SIO, SIS – moduły raportowe, umożliwiające w szerokim zakresie generowanie raportów niezbędnych zarówno do okresowego analizowania prowadzonych spraw jak i wykorzystywany do operacyjnego wspomagania przygotowania i obsługi wniosków jako szybki agregator informacji na zadany temat; 

System komunikuje się z innymi aplikacjami w DOSD z wykorzystaniem szyny usługowej SAP XI. Wszystkie wymagane interfejsy (np. do systemu planowania i zarządzania inwestycjami WebInwestor, do którego przekazywana jest informacja o poszczególnych sprawach związanych z wybudowaniem nowego przyłącza, gazociągu, stacji) wykorzystują komunikaty w formacie xml, co pozwala bezpiecznie i efektywnie przekazywać niezbędne dane i informacje.

Technologia:

System ma złożoną architekturę technologiczną. Ze względu na pewne historyczne uwarunkowania, aplikacja modułu głównego wykonana jest w środowisku MS Access. Pozostałe moduły systemu są już aplikacjami webowymi działającymi w architekturze wielowarstwowej, wykorzystującymi technologię J2EE. W podobnych technologiach wykonane są również wszelkie moduły komunikacyjne systemu. Jako środowisko bazodanowe systemu wykorzystana jest baza danych Oracle. Dzięki wbudowanym w nią mechanizmom bezpieczeństwa zapewnia ona wysoką niezawodność i stabilność pracy tak kluczowego dla działania spółki systemu.

Moduł podstawowy jest udostępniany bezpośrednio na stacjach użytkowników lub poprzez serwery CitrixMetaframe. Aplikacje webowe są dostępne poprzez przeglądarkę internetową.

System jest zintegrowany z Active Directory, co pozwala w czytelny sposób kontrolować dostęp do poszczególnych funkcjonalności.

Kierunki rozwoju

W związku z rosnącymi oczekiwaniami użytkowników systemu w najbliższym czasie w pierwszej kolejności rozwijane będą aplikacje do wspomagania składania wniosków przyłączeniowych. Planowany jest ich rozwój w kierunku zapewniającym ich maksymalne uelastycznienie oraz zapewnienie jak najbardziej kompletnej informacji o stanie postępu spraw w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta.