przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Numeryczna dokumentacja powierzchni dla KGHM O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Prace prowadzone były w ramach projektu SIoTG dla KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice". W pierwszym etapie szczególny nacisk położono na opracowanie technologii umożliwiającej przetworzenie zasobu map sytuacyjno-wysokościowych w skalach 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000 do postaci numerycznej, który stanowił podstawę budowanego systemu.

Osiągnięta elastyczność tej technologii pozwoliła na jednoczesną pracę z zasobem map branżowych oraz map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W drugim etapie, niezwykle istotnym zadaniem było ujednolicenie sposobu przechowywania pozyskanych danych kartograficznych, gdyż w zależności od źródła pochodzenia, były one odwzorowane w dwóch układach współrzędnych - lokalnym "Pieszkowice" oraz państwowym "1965".

Zastosowanie ujednoliconego sposobu zapisu oraz procedur automatycznej transformacji współrzędnych (transformacja "on-line") miało na celu minimalizację ilości przechowywanych danych, co w efekcie znacznie ograniczyło czas ich aktualizacji. Ze względu na zachodzące w granicach terenów górniczych ZG "Polkowice-Sieroszowice" silne zjawiska deformacji powierzchni wynikające z prowadzonej eksploatacji górniczej, niezbędne stało się wdrożenie zestandaryzowanej bazy danych pomiarów kontrolnych oraz procedur jej zasilania, kontroli i analizy. Baza została opracowana dla pomiarów w liniach obserwacyjnych, pomiarów punktów rozproszonych (głównie reperów zastabilizowanych na obiektach budowlanych), jak również punktów osnowy GPS i obecnie zawiera uporządkowane dane z kilku kampanii pomiarowych (współrzędne, miary długości boków linii, obliczone wskaźniki deformacji całkowite i okresowe).

Projekt zrealizowano w oparciu o autorskie rozwiązania oparte na technologiach firm Oracle i Bentley Systems, wykorzystując m.in. zaawansowane narzędzia analiz przestrzennych do zobrazowania zjawiska osiadania terenu oraz oceny przydatności terenu pod zabudowę (kategorii terenu) względem wartości poszczególnych wskaźników.