przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Zarządzanie eksploatacją złoża w KGHM Polska Miedź S.A.

Efektywne wspomaganie planowania i rozliczania wydobycia ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw górniczych. Optymalizacja zarządzania eksploatacją złoża nie jest jednak możliwa bez dedykowanych narzędzi informatycznych klasy GIS.

KGHM Polska Miedź S.A. to jeden z czołowych producentów miedzi oraz największy producent srebra rafinowanego na świecie (wg danych z roku 2011). Główne produkty to miedź rafinowana (katodowa), walcówka miedziana (do produkcji kabli i drutów), wlewki okrągłe i srebro rafinowane. Stąd efektywne zarządzanie wydobyciem złóż metali szlachetnych ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstwa.


Kluczowe potrzeby

Do najważniejszych zadań związanych z zagospodarowaniem złoża kopaliny należy zaliczyć planowanie i rozliczanie eksploatacji. Efektywność w realizacji tych procesów wpływa bezpośrednio na koszt produkcji kopaliny, a co za tym idzie opłacalność działalności biznesowej przedsiębiorstwa górniczego. Z drugiej strony, decyzje podejmowane na etapie planowania wpływają na perspektywy i wielkość udostępnianych partii złoża w dłuższym okresie prowadzenia działalności kopalni.


Informatyczny System Zarządzania Eksploatacją Złoża (ISZEZ)

ISZEZ to jeden z największych górniczych projektów informatycznych realizowanych w Polsce. Głównym celem wdrożenia zrealizowanego przez firmę SHH dla KGHM Polska Miedź S.A. było utworzenie narzędzi informatycznych służących optymalizacji planowania i bieżącego rozliczania eksploatacji złoża z wykorzystaniem elementów modelu jakościowego zbudowanego w oparciu o dane opróbowania złoża – Bazę Danych Geologicznych i Hydrogeologicznych.

Wdrożone moduły efektywnie wspierają:

 • obliczanie parametrów i analizę jednorodności złoża na podstawie opróbowania bruzdowego oraz z otworów powierzchniowych i dołowych,
 • planowanie eksploatacji w okresie miesięcznym wraz z szacowaniem wielkości i parametrów urabianej skały,
 • rozliczanie produkcji w okresie miesięcznym oraz raportowanie wydobycia od poziomu oddziału wydobywczego do poziomu zarządu,
 • porównanie planowanej i zrealizowanej eksploatacji wraz z pakietem raportów oraz graficzną interpretacją różnic,
 • gromadzenie w przestrzennej bazie danych informacji geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich o złożu, zarządzanie tymi danymi oraz ich udostępnianie do analiz.

Wszystkie moduły zostały wdrożone i są eksploatowane w produkcji przez trzy Zakłady Górnicze KGHM Polska Miedź S.A., a korzysta z nich około 120 mierniczych i geologów. System jest rozwijany i aktualizowany pod kątem zmieniających się uwarunkowań prawnych, nowych zakresów zastosowania (np. eksploatacja złoża soli), ergonomii pracy oraz jeszcze lepszego przepływu informacji raportowych. W ostatnim aspekcie rozważane są alternatywne środowiska raportowania, np. technologie Business Intelligence.


Korzyści dla przedsiębiorstwa

Informatyczny System Zarządzania Eksploatacją Złoża efektywnie wspiera KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie:

 • podejmowania decyzji biznesowych o kierunkach prowadzonej eksploatacji, planowaniu frontów eksploatacyjnych, udostępnianiu partii złóż w aspekcie ekonomicznym,
 • wprowadzania danych planowych i odbiorowych (mierniczych, geologicznych i górniczych),
 • standaryzacji gromadzenia i analizy danych oraz raportowania wyników,
 • podniesienia jakości wykorzystania informacji wykorzystywanych w procesach planowania i rozliczania produkcji,
 • ograniczenia czasu i zasobów potrzebnych do tworzenia raportów i analiz,
 • centralizacji zarządzania informacjami o znaczeniu strategicznym.