przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Uzupełnienie bazy danych geologicznych KGHM Polska Miedź S.A. informacjami dot. litologii

Trwająca od lat 60-tych XX wieku eksploatacja złoża miedzi przez KGHM Polska Miedź SA spowodowała z jednej strony jego szczegółowe rozpoznanie w eksploatowanych partiach, z drugiej zaś nagromadzenie ogromnej ilości danych i informacji dotyczących między innymi parametrów jakościowych kopaliny.

Celem ujednolicenia obsługi danych geologicznych, w tym przede wszystkim prób złoża miedzi, KGHM Polska Miedź S.A., wspólnie z firmą SHH podjął wysiłek budowy Bazy Danych Geologicznych (BDG). Efektem trwających około trzech lat prac była między innymi standaryzacja danych oraz obsługi prób złoża miedzi we wszystkich zakładach górniczych koncernu.

Kolejnym krokiem rozwoju BDG było uzupełnienie informacji dotyczących złoża miedzi o dane dotyczące opisów litologicznego warstw (cząstek) we wszystkich próbach pobranych w złożu od rozpoczęcia jego eksploatacji oraz w próbach pochodzących z otworów wiertniczych. Przystępując do realizacji tego zadania otrzymaliśmy do weryfikacji i uzupełnienia dane dotyczące kilkuset tysięcy prób oraz podobną ilość towarzyszących próbom elektronicznych kopii atestów.

Przekazane dane obejmowały okres ponad pięćdziesięciu lat eksploatacji złoża. Oznacza to, że w ciągu tego czasu modyfikowany był sposób opisu litologii prób. Zmieniał się on wielokrotnie z uwagi na zmiany osób opisujących próby, zmiany standardów nazewnictwa odmian litologicznych, czy chociażby z uwagi na specyfikę litologii w poszczególnych zakładach górniczych, eksploatujących przecież różne partie złoża.

Zamawiający wymagał, aby całość prac zamknęła się ciągu 9 miesięcy.

Wyzwania, które wynikały głównie z różnorodności danych będącej z jednej strony konsekwencją historycznego przekroju danych z drugiej zaś będącej efektem litologicznej różnorodności urabianych partii złoża to przede wszystkim:

 • różna specyfika opisywania litologii w poszczególnych zakładach górniczych,
 • zmiany zasad wprowadzania informacji dot. litologii w czasie,
 • różna jakość materiału źródłowego.

Realizacja zadania przebiegała w następujących krokach:

 • uzgodnienie z zamawiającym oraz iteracyjne uszczegółowienie i weryfikacja poprawności uzgodnionych reguł wprowadzania i uzupełniania danych wraz z zasileniem pilotażowym,
 • weryfikacja zasilenia pilotażowego przez zamawiającego,
 • etapowe przekazywanie danych zawierających zweryfikowane opisy litologiczne wraz z mapami miąższości odmian litologicznych.

Całość prac zrealizowana została w czasie 7 miesięcy, a więc istotnie krótszym w stosunku do przewidzianego przez zamawiającego. Skrócenie czasu realizacji zadania przy zachowaniu wszelkich rygorów dotyczących kontroli jakości danych było m.in. efektem:

 • bieżącej i ścisłej współpracy między zamawiającym a wykonawcą od startu projektu,
 • efektywnej organizacji prac zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego,
 • wysokich kompetencji merytorycznych wykonawcy (w zespole wykonawcy były osoby z wieloletnim doświadczeniem w górnictwie i geologii oraz w zakresie prowadzenia projektów informatycznych w branży górniczej),
 • właściwego zastosowania potencjału technologicznego wykonawcy (m.in. poprzez budowę efektywnych procedur i reguł weryfikujących poprawność wprowadzanych danych).

W ramach realizacji projektu wykonawca:

 • zweryfikował i ujednolicił słowniki odmian litologicznych,
 • zweryfikował i przekazał zamawiającemu opisy litologiczne dla ponad 5,5 mln warstw,
 • przeanalizował i zweryfikował ponad 300 tys. elektronicznych kopii dokumentów pod kątem ich spójności z opisywanymi próbami złożowymi,
 • opracował i wdrożył kilkadziesiąt reguł weryfikacji danych dotyczących poprawnego kodowania litologii złoża (w tym obsługę następstwa sekwencji litologicznych, analizę miąższości pakietów litologicznych, itp.),
 • wykonał ponad 500 map miąższości odmian litologicznych.

 

Wspierane procesy

 • Mechanizmy weryfikacji szeroko rozumianych danych geologicznych (dotyczących zarówno analizy parametrów jakościowych jak i poprawności opisów litologicznych z uwzględnieniem np. następstwa warstw)
 • Zarządzanie i realizacja projektów związanych z zasilaniem baz danych geologicznych

 

Korzyści

 • Weryfikacja danych i materiałów źródłowych
 • Rozszerzenie wiedzy o złożu
 • Możliwość wykorzystania danych dotyczących litologii w dalszych pracach analitycznych i projektowych (istotnym efektem budowy Bazy Danych Geologicznych jest fakt, że obecnie dane pochodzące z BDG wykorzystywane są w bieżącej analizie parametrów złoża oraz w planowaniu i rozliczaniu wydobycia).