przestrzenny wymiar informacji

Branże

Wspomaganie Zarządzania Drogami i Ruchem

System Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym (WZDR) stanowi efektywne narzędzie do zarządzania siecią transportową i ruchem drogowym, a także do kreowania skutecznej polityki transportowej miasta lub innego obszaru. Komplementarność konstrukcji systemu wynika nie tylko faktu, iż obejmuje on wiele problemów transportowych. Usprawnia on także wszystkie elementy niezbędne w procesie podejmowania decyzji, tj.: graficzno-opisową bazę danych, blok zbierania i aktualizowania danych o całej infrastrukturze drogowej i ruchu drogowym oraz blok analizy tych danych.

System WZDR składa się z wielu tematycznych podsystemów, zbudowanych w oparciu o warstwę map numerycznych (wektorowych lub rastrowych) oraz warstwę opisową w postaci tabel bazy danych zawierających szczegółowe opisy tekstowe obiektów map tematycznych. Poszczególne podsystemy WZDR stanowią niezależne moduły, mogące funkcjonować niezależnie od siebie, bądź współpracować ze sobą - tym samym, każdy z podsystemów może być wdrażany niezależnie.


Moduły systemu

 • Książka Drogi
 • Książka Obiektu Mostowego
 • Ewidencja Zieleni w Pasie Drogowym
 • Ewidencja Oświetlenia Dróg
 • Ewidencja Kanalizacji Deszczowej
 • Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (BRD)
 • Operacyjna Mapa Oznakowania Drogowego (OMO)
 • Ewidencja Parkingów i Ograniczenia Parkowania
 • Sieci Transportowe
 • Ocena Warunków i Natężeń Ruchu

 

Wspierane procesy

 • Prowadzenie ewidencji majątku drogowego – jako wymóg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
 • Rejestracja zdarzeń w pasie drogowym w odniesieniu do systemu referencyjnego
 • Optymalizacja procesu podejmowania decyzji w zakresie bieżącego utrzymania i rozwoju sieci drogowej
 • Zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego
 • Ułatwienie prowadzenia kontroli opłat należności wynikających z zajmowania pasa drogowego
 • Prowadzenie wielu analiz w sposób automatyczny
 • Gromadzenie informacji w jednej bazie danych
 • Etapowe wdrażanie poszczególnych podsystemów
 • Gromadzenie dużej liczby danych w formie graficznej i opisowej
 • Bezpieczeństwo gromadzonych informacji i organizacja praw dostępu do nich
 • Prezentacja danych w geportalu informacji drogowej
 • Dostęp do rejestrów systemu przez przeglądarkę internetową

 

Korzyści

 • Rejestracja ewidencji i zdarzeń drogowych w układzie geodezyjnym oraz układzie referencyjnym sieci dróg
 • Generowanie Książki Drogi, Książki Obiektu Mostowego i standardowych raportów do plików w formacie Excel
 • Optymalizacja organizacji ruchu drogowego
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zdarzeń drogowych
 • Optymalizacja działań w zakresie zarządzania nawierzchniami drogowymi
 • Poprawa warunków ruchu drogowego 
 • Lepsza kontrola stanu infrastruktury drogowej
 • Skuteczniejsze zarządzanie i nadzorowanie zajęciami pasa drogowego
 • Możliwość ochrony środowiska przed hałasem i spalinami emitowanymi przez ruch drogowy
 • Poprawa funkcjonowania transportu publicznego 
 • Skuteczniejsze zarządzanie i nadzorowanie prac w pasie drogowym
 • Pełna zgodność ze standardem projektów GIS poprzez zastosowanie otwartego formatu danych i współpracy z hurtownią danych


Galeria