przestrzenny wymiar informacji

Branże

Geoportal Informacji Drogowej

W celu umożliwienia powszechnego dostępu do danych wszystkim użytkownikom - pracownikom oraz firmom współpracującym z Zarządcą - proponujemy wdrożenie webowego geoportalu informacji drogowej. Dostarcza on informacje zarówno pracownikom na co dzień związanym z systemami zarządzania jak i osobom, które potrzebują uzyskać określone informację cyklicznie lub sporadycznie.

Interaktywna Mapa Infrastruktury dostępna jest poprzez standardowe przeglądarki webowe, także na urządzeniach mobilnych. Publikowane są informacje zarówno z Hurtowni Danych jak i innych źródeł informacji (WMS/WFS). Wybrane informacje publikowane w geoportalu dostępne są także jako usługi WMS/WFS zgodnie ze standardami OGC oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, której celem jest przede wszystkim implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce.


Wspierane procesy

 • wizualizacja informacji przestrzennych pochodzących z hurtowni danych
 • kodowanie danych w systemie referencyjnym dróg
 • analiza danych pochodzących z systemów zarządzania zdeponowanych w hurtowni danych
 • współpraca z serwerem danych georeferencyjnych pochodzących z zasobu geodezyjnego (WODGiK, PODGiK)
 • definiowanie lokalnie symboliki prezentacji przez użytkownika
 • dokonywanie wydruków dowolnych kompozycji prezentacyjnych oraz technicznych
 • korzystanie z zewnętrznych serwerów danych (WMS/WFS)
 • tworzenie zapytań, szablonów
 • archiwizacja zapytań oraz ich wyników
 • raportowanie danych w formatach Office
 • szeroki dostęp do danych deponowanych w hurtowni
 • autoryzacja dostępu do informacji w zdefiniowanych grupach
 • dokonywanie temporalnych szkiców na tle informacji mapowych

Korzyści

 • praca w oparciu o system referencyjny sieci dróg
 • nadzorowany dostęp do danych na podstawie przyznanych uprawnień
 • łatwe analizy i raportowanie danych drogowych
 • szybkie przygotowanie zestawień oraz map tematycznych
 • eksport danych przestrzennych do wygodnych do obróbki formatów
 • wykorzystanie zasobów z geodezji (wodgik, podgik)
 • integracja z Repozytorium Plików Projektowych oraz Hurtownią Danych Geoinformacyjnych
 • publikacja zasobu map akustycznych
 • możliwość integracji z danymi obliczeń dotyczących ruchu drogowego (np. PTV VISUM)
 • oszczędność kosztów poprzez ograniczenie zasobów i czasu wykonywania zadań
 • wykorzystanie e-usług w administracji samorządowej
 • szeroki dostęp do informacji: zarząd, rejon, obwód, wykonawcy, kontrahenci
     

Galeria