przestrzenny wymiar informacji

Branże

Górnictwo i geologia

Potencjał naszych rozwiązań dla górnictwa odzwierciedla gromadzoną przez lata wiedzę o procesach zachodzących w tym obszarze gospodarki. Zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu górnictwa, w tym miernictwa górniczego, monitorowania deformacji terenu, geologii i eksploatacji złoża oraz zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.

Wspieramy przemysł wydobywczy w tworzeniu i wdrażaniu dedykowanych narzędzi - baz danych geologicznych i mierniczych, rozwiązań wspomagających tworzenie modeli złoża, modułów obliczeniowych i graficznych (w tym planowanie i rozliczanie wydobycia) oraz systemów do raportowania pomiędzy różnymi szczeblami organizacji. Zastosowanie naszych systemów w istotny sposób wpływa na zwiększenie wydajności pracy oraz usprawnienie zarządzania w zakładach górniczych.

Wspierane obszary
 • Monitoring Deformacji Powierzchni

  Prawo geologiczno-górnicze oraz przepisy wykonawcze obligują przedsiębiorstwa górnicze do prognozowania, pomiaru, analizy oraz przeciwdziałania ujemnym wpływom eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu.

 • Mapy Górnicze

  Rozwiązania GIS zapewniają wizualizację, która pozwala na intuicyjne analizowanie zagadnień pojawiających się w trakcie codziennej pracy oraz na planowanie i kierowanie wydobyciem w dłuższym horyzoncie czasowym.

 • Dane Geologiczne i Hydrogeologiczne

  Jak skutecznie gromadzić, analizować i przetwarzać wiele złożonych informacji geologicznych, geotechnicznych, hydrogeologicznych z otworów wiertniczych?

 • Modele Przestrzenne Złóż

  Oferowane rozwiązania dotyczące budowy i prowadzenia przestrzennego modelu złoża są unikalne w skali kraju poprzez połączenie naszej wiedzy i doświadczenia w branży górniczej z potencjałem informatycznym.

 • Planowanie i Rozliczanie Eksploatacji Złoża

  Kluczowymi procesami zachodzącymi w zakładach górniczych jest efektywne planowanie i rozliczanie eksploatacji.

 • Analityka i Raportowanie

  Reakcją na pojawiające się potrzeby zreorganizowania oraz zoptymalizowania procesów realizowanych w przedsiębiorstwie powinno być wdrożenie technologii Business Intelligence.

 • Zarządzanie Nieruchomościami

  Bardzo trudno zarządzać elementami wchodzącymi w skład majątku przedsiębiorstwa bez odpowiednich narzędzi. Infrastruktura zakładów wydobywczych często obejmuje dużą ilość budynków i urządzeń, które powinnny być zarządzane wygodnym do aministrowania systemem informatycznym.

 • Dokumentacja Zakładu Górniczego

  Budowa narzędzia wspomagającego katalogowanie i przechowywanie dokumentacji oraz umożliwiającego szerokie wykorzystanie dostępnych danych w wydatny sposób usprawni zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie.

 • Wykorzystanie danych LiDAR

  Algorytmy i narzędzia specjalistyczne z zakresu klasyfikacji, detekcji i obiektowania danych górniczych na podstawie pomiarów skaningu laserowego

 • Opracowanie Danych

  Dane gromadzone przez przedsiębiorstwa górnicze mają ogromną wartość, często są bezcenne. Jak efektywnie gromadzić i przechowywać kluczowe informacje?