przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

System Informacji o Terenie Górniczym w KGHM O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Prace prowadzone były w ramach podprojektu SIoTG dla KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice". W pierwszym etapie szczególny nacisk położono na opracowanie technologii umożliwiającej przetworzenie zasobu map sytuacyjno-wysokościowych w skalach 1:2000, 1:5000, 1:10000 do postaci numerycznej, który stanowił podstawę budowanego systemu.

Osiągnięta elastyczność tej technologii pozwoliła na jednoczesną pracę z zasobem map branżowych oraz map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W drugim etapie, niezwykle istotnym zadaniem było ujednolicenie sposobu przechowywania pozyskanych danych kartograficznych, gdyż w zależności od źródła pochodzenia, były one odwzorowane w dwóch układach współrzędnych - lokalnym "Pieszkowice" oraz państwowym "1965".

Zastosowanie ujednoliconego sposobu zapisu oraz procedur automatycznej transformacji współrzędnych (transformacja "on-line") miało na celu minimalizację ilości przechowywanych danych, co w efekcie znacznie ograniczyło czas ich aktualizacji. Ze względu na zachodzące w granicach terenów górniczych ZG "Polkowice-Sieroszowice" silne zjawiska deformacji powierzchni wynikające z prowadzonej eksploatacji górniczej, niezbędne stało się wdrożenie zestandaryzowanej bazy danych pomiarów kontrolnych oraz procedur jej zasilania, kontroli i analizy. Baza została opracowana dla pomiarów w liniach obserwacyjnych, pomiarów punktów rozproszonych (głównie reperów zastabilizowanych na obiektach budowlanych), jak również punktów osnowy GPS i obecnie zawiera uporządkowane dane z kilku kampanii pomiarowych (współrzędne, wysokości, miary długości boków linii obserwacyjnych). Na bieżąco obliczane są wskaźniki deformacji całkowite i okresowe, a wyniki obliczeń prezentowane są w formie tabulogramów i wykresów dostępnych poprzez przeglądarki internetowe w sieci ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

Projekt zrealizowano w oparciu o autorskie rozwiązanie (Moduł Pomiarów Geodezyjnych - MPG), oparte na technologiach firm Oracle i Bentley Systems, wykorzystując m. in. zaawansowane narzędzia analiz przestrzennych do zobrazowania zjawiska osiadania terenu oraz oceny przydatności terenu pod zabudowę (kategorii terenu) względem wartości poszczególnych wskaźników.

Aktualizacja (cykliczne zasilanie bazy wynikami kampanii pomiarowych) oraz przeglądanie bazy wraz z tworzeniem odpowiednich raportów odbywa się z użyciem technologii „cienkiego klienta” poprzez przeglądarkę internetową. Moduł jest od 3 lat stale rozwijany na mocy umowy serwisowej.