przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Opracowanie mapy zasadniczej dla Urzędu Miasta w Świdnicy

Projekt obejmował:

  • pobranie, skanowanie i kalibrację 256 matryc map zasadniczych,
  • konwersję wektorowej mapy zasadniczej miasta Świdnicy (6 obrębów) z układu lokalnego Rauenberg do układu państwowego 1965, 
  • transformację do układu państwowego 1965 rastrów map topograficznych i ortofotomapy, 
  • kalibrację rastrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).