przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Standaryzacja i aktualizacja map powierzchni terenów górniczych w KHW S.A.

Jednym z podstawowych celów zakończonego w 2009 roku wdrożenia w Katowickim Holdingu Węglowym była aktualizacja oraz standaryzacja danych dotyczących map powierzchniowych. Zbudowanie struktury danych graficznych oraz opisujących obiekty pozwoliło na uruchomienie aplikacji do edycji oraz przeglądania zaktualizowanego zasobu mapowego.

W okresie od sierpnia do grudnia 2009 r. firma SHH realizowała prace na rzecz Katowickiego Holdingu Węglowego. Przedmiotem projektu było: Wykonanie aktualizacji cyfrowych zasobów mapowych na terenie działalności KHW S.A. wraz z opracowaniem warstwy ewidencyjnej. Obszar opracowania obejmował kopalnie: KWK Murcki, KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Staszic, KWK Wujek, KWK Wieczorek, KWK Katowice-Kleofas.

Zasadniczymi elementami projektu były:

 • pobranie danych źródłowych z KHW oraz powiatowych ośrodków geodezyjnych,
 • wywiad w terenie celem naniesienia zmian oraz późniejszej kameralnej aktualizacji map,
 • opracowanie nakładki ewidencyjnej z numeracją i granicami działek, obrębów dla skali 1:1000 dla obszaru działalności KHW S.A., 
 • wykonanie projektu opisowej bazy danych ewidencyjnych wg. zestandaryzowanej dla wszystkich kopalni struktury,
 • implementacja w bazie struktury części opisowej ewidencji gruntów,
 • opracowanie modułu adresowego oraz modułu osi ulic dla opracowywanego obszaru,
 • stworzenie przeglądowych map sytuacyjno-wysokościowych powierzchni w układzie współrzędnych 2000,
 • opracowanie NMT dla obszaru opracowania, 
 • poprawa topologiczna map dla nakładek tematycznych (budynki, grunty, ulice),
 • stworzenie aktualnych wydruków opracowanych map w skali 1:5000,
 • dostarczenie aplikacji działających w środowisku graficznym Bentley, umożliwiających edycję oraz przeglądanie danych.

 Produktem końcowym projektu były:

 • zestandaryzowany zasób obszaru działania KHW
 • opracowany standard wprowadzania danych
 • zaimplementowany projekt bazy danych opisowych
 • przeglądarka graficzna zaprojektowana do obsługi danych KHW
 • implementacja zintegrowanego środowiska do wprowadzania danych mapowych
 • aktualna mapa terenu oraz mapa ewidencyjna
 • model GIS utworzony dla nieruchomości, działek oraz budynków
 • zaktualizowany model NMT

W toku prac powstało szereg zaleceń prowadzenia map przez KHW - np. weryfikacja styków pomiędzy poszczególnymi zakładami, tak by była zrealizowana jednoznaczność w wykorzystywanych obiektach zgodnie z instrukcją K-1. Wypracowany standard umieszczenia obiektów na konkretnych nakładkach
i warstwach tematycznych pozwolił dostosować konfiguracje środowiska zarówno edycyjnego jak i przeglądarkowego do potrzeb KHW. Uwzględniając sugestię użytkowników zasobu w osobnym zasobie pozostawiono stare (wersja sprzed aktualizacji) numery adresowe, oraz dane opisujące funkcje budynków.