przestrzenny wymiar informacji

Branże

Modele Przestrzenne Złóż

Większość oferowanych rozwiązań informatycznych pracuje w środowisku dwuwymiarowym. Dla zadań, które realizowane są przez te systemy jest to w zupełności wystarczające. Świat wokół nas jest jednak trójwymiarowy, można powiedzieć nawet wielowymiarowy. Uwzględnienie trzeciego wymiaru jest szczególnie istotne w przypadku projektów realizowanych dla geologii i górnictwa.

Nasze wieloletnie doświadczenie potwierdza, że w przypadku złóż o skomplikowanej budowie geologicznej, często zaburzonych tektonicznie, najbardziej efektywnym sposobem właściwej interpretacji budowy geologicznej złoża jest utworzenie i prowadzenie jego modelu trójwymiarowego.

Oferowane rozwiązania dotyczące budowy i prowadzenia przestrzennego modelu złoża są unikalne w skali kraju poprzez połączenie naszej wiedzy i doświadczenia w branży górniczej z potencjałem informatycznym. Poza środowiskiem graficznym, powszechnie stosowanym w procesie modelowania złóż szeroko wykorzystujemy bowiem technologie bazodanowe oraz odpowiednio przygotowane materiały archiwalne. Jednocześnie od początku modelowania struktury złoża staramy się prowadzić prace w taki sposób aby dane wykorzystane w trakcie budowy modelu zasilały istniejącą bądź budowaną równolegle bazę danych geologicznych.


Wspierane procesy

 • Tworzenie modeli strukturalnych na podstawie danych graficznych i opisowych prowadzonych w 2D i 3D, w tym materiałów archiwalnych (skany map, przekrojów geologicznych, kart otworów wiertniczych)
 • Obsługa formatów danych pochodzących ze stosowanych przez klienta rejestratorów polowych
 • Szerokie wykorzystanie elektronicznych materiałów archiwalnych, m.in. poprzez uwzględnienie podczas tworzenia modelu złoża zorientowanych przestrzennie przekrojów geologicznych, kart otworów wiertniczych
 • Możliwość gromadzenia i prowadzenia modelu przestrzennego złoża z zapisem do bazy danych
 • Integracja zasobów bazodanowych z obrazem modelu złoża w środowisku graficznym (możliwość pracy w obie strony, czyli aktualizacja danych zarówno z poziomu bazy danych i ich wizualizacja w środowisku graficznym jak i modyfikacja danych przy pomocy interfejsu graficznego i zapis zmian do bazy danych)
 • Bogate możliwości analizy i raportowania informacji o złożu wynikające zarówno z prowadzenia zasobu w technologii bazodanowej jak i bogatej funkcjonalności środowiska graficznego
 • Integracja zasobów modelu złoża z pozostałymi zasobami przedsiębiorstwa górniczego


Korzyści

 • Bieżąca aktualizacja i weryfikacja koncepcji budowy geologicznej w oparciu o pozyskiwane dane terenowe (współpraca z wieloma rejestratorami danych bez konieczności przechodzenia przez formaty pośrednie)
 • Wielowymiarowa weryfikacja i analiza modelu złoża dzięki szerokiemu wykorzystaniu orientowanych przestrzennie materiałów archiwalnych oraz procedurom weryfikacji danych opracowanym wg wskazówek klienta
 • Znaczące wsparcie zarówno bieżącego rozliczania gospodarki złożem jak i prac projektowych (m.in. poprzez możliwość złożenia modelu przestrzennego złoża z parametrami jakościowymi złoża oraz z rzeczywistymi i planowanymi postępami robót górniczych)
 • Usprawnienie procesu raportowania, m.in. poprzez możliwości generowania przekrojów, raportowania informacji w trybie i formacie wynikającym zarówno z obowiązujących norm prawnych jak i specyfiki danego zakładu górniczego
 • Skalowalność geograficzna i merytoryczna środowiska pracy, wynikająca m.in. z połączenia możliwości bazodanowych i graficznych oferowanych rozwiązań

 

Galeria

Problemy z plikiem PDF 3D?

Plik PDF 3D może nie być obsługiwany przez niektóre przeglądarki internetowe (np. Chrome, Firefox). W celu poprawnego wyświetlania prosimy zapisać plik lokalnie i otworzyć przy pomocy oprogramowania Adobe Reader minimum w wersji 7.

Kontakt do eksperta

Nasze kompetencje i rozwiązania zostały dopasowane do specyfiki konkretnych branż. Zespół SHH tworzą eksperci z wielu różnych dziedzin.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem