przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Obwody Łowieckie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Zakres prac obejmował wykonanie wektorowej bazy danych obwodów łowieckich, obszarów wyłączonych z obwodów łowieckich i obszarów leśnych z terenu województwa zachodniopomorskiego na zlecenie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Opracowaniu podlegało 292 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni ponad 2 223 tys .

Przedmiotem projektu było wykonanie trzech warstw tematycznych w postaci wielokątów, opracowanych na podstawie mapy topograficznej, danych wektorowych Bazy Danych Obiektów Topograficznych, danych wektorowych o parkach i rezerwatach przyrody oraz ortofotomapy. W toku prac pozyskano również dane wektorowe z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Szczecinku i Pile. Do każdego obiektu zostały przypisane atrybuty opisowe.

Prace podlegały kontroli oraz uzyskały pozytywną opinię Biura Geodezji z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

Materiał końcowy stanowiła baza danych w formacie odpowiednim dla środowiska MapInfo Professional w wersji co najmniej 9.5 (map, tab, dat, id) oraz w postaci plików SHP w układzie współrzędnych 1992. Opracowana, wektorowa baza danych podlegała przyjęciu przez Zarząd Województwa w formie uchwały.

Zastosowane technologie: Bentley Oracle, narzędzia własne.