przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Oracle LRS

Liniowy System Referencyjny (LRS) – to model opisu geometrii infrastruktury liniowej (np. drogi, koleje, cieki), pełniący rolę jednolitego odniesienia przestrzennego dla innych systemów informatycznych. Wdrożenie informatyczne takiego systemu minimalizuje ewentualne niespójności pomiędzy danymi i informacjami pochodzącymi z różnych źródeł oraz usprawnia zarządzanie danymi znajdującymi się w rozproszonych systemach informatycznych.

LRS ang. Linear Reference System:

  • system, w którym obiekty i cechy obiektów lokalizowane są poprzez określenie odległości wzdłuż elementu liniowego
  • realizuje powiązanie rzeczywistej lokalizacji przestrzennej z układem kilometrażu bieżącego infrastruktury
  • jest podstawą określenia kilometrażu 

Geometria LRS budowana jest zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”, na bazie jednolitych dla całego obszaru danych wektorowych w obowiązującym układzie współrzędnych.

 Liniowy referencyjny układ odniesienia wykorzystywany jest w ewidencji:

  • dróg 
  • kolei 
  • szyn tramwajowych 
  • cieków i melioracji

Opinie partnerów

"Warunkiem dobrej współpracy jest nie tylko partnerstwo, ale wspólna wizja tworzenia jak najlepszych rozwiązań. Realizujemy ją z firmą SHH - Centrum Kompetencyjnym Oracle Spatial, gwarantując klientom perspektywiczne zarządzanie przestrzenną informacją o zasobach."

Janusz Naklicki, Vice President AFTA Oracle Corporation

Specjalizacja Oracle Spatial