przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Cyfrowy plan operacyjno-ratowniczy dla PCC Rokita

Celem projektu było stworzenie cyfrowego planu operacyjno-ratowniczego (CPO-R) dla zakładów chemicznych PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym.Plan został opracowany zgodnie z dyrektywą Rady Unii Europejskiej 96/82/EC, dotyczącą zarządzania poważnymi awariami przemysłowymi z udziałem substancji niebezpiecznych przez niektóre rodzaje działalności zakładów przemysłowych zwanej dalej dyrektywą SEVESO.

Opracowanie Cyfrowego Planu Operacyjno-Ratowniczego wykonano na podstawie:

 • dokumentacji cyfrowej i analogowej z PCC Rokita S.A. i Rokita-Agro S.A. (charakterystyka obiektów – wykaz, plany sytuacyjne w skali 1:500 i 1:2000, przekroje estakad, schematy kondygnacji) 
 • rastrów mapy zasadniczej w skali 1:250 pozyskanych z PODGiK w Wołowie 
 • map topograficznych w formie rastrowej w skali 1:10000 oraz 1:100000 pozyskanych z WODGiK we Wrocławiu 
 • informacji z Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczących ludności w przekroju terytorialnym w 2005 r.

Funkcjonalność rozwiązania:

 • środowisko Bentley Microstation oraz Microsoft Excel 
 • praca wielodostępowa 
 • edycja danych i przeglądanie poprzez przeglądarkę internetową IE oraz Bentley View 
 • wydruk danych w formacie A4 dla charakterystyk obiektów 
 • uwzględnienie danych obiektów takich jak: budynki, misy, zbiorniki, substancje niebezpieczne, hydranty, ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe, bramy wjazdowe, drogi, koleje, miejsca zbiórek, zraszacze, strefy zagrożenia wybuchem 
 • przeglądanie schematów wyszczególnionych budynków oraz przeglądanie przekrojów estakad 
 • dane odpowiadają wymogom dla planów operacyjno-ratowniczych (dz. U. Nr 131, poz 1219)