przestrzenny wymiar informacji

Branże

System Wspomagania Eksploatacji Złoża

Jednym z najważniejszych procesów związanych z zagospodarowaniem złoża kopaliny jest planowanie i rozliczanie eksploatacji. Efektywność w realizacji tego procesu wpływa bezpośrednio na koszt produkcji kopaliny, a co za tym idzie efektywność całego biznesu. Głównym celem proponowanego przez nas rozwiązania w tym obszarze jest utworzenie narzędzi informatycznych służących optymalizacji planowania i bieżącego rozliczania eksploatacji złoża z wykorzystaniem elementów modelu jakościowego zbudowanego w oparciu o dane opróbowania złoża – Bazy Danych Geologicznych i Hydrogeologicznych.

Wspierane procesy

 • Gromadzenie, przetwarzanie i weryfikacja danych opróbowania złoża
 • Analiza jakościowa i ilościowa złoża w rejonach planowanej i prowadzonej eksploatacji w poszczególnych odmianach litologicznych
 • Planowanie miesięczne robót górniczych w ujęciu ilościowym (obmiar wyrobisk), jakościowym (parametry złożowe) i technologicznym (typ, rodzaj, sposób eksploatacji)
 • Rozliczanie miesięczne wykonanych robót górniczych (tzw. odbiory robót górniczych)
 • Analiza różnicowa planowanych i zrealizowanych robót w ujęciu miesiąc-miesiąc
 • Prezentacja danych planowych i odbiorowych na mapie numerycznej (prowadzenie mapy odkrytego stropu)
 • Raportowanie miernicze i geologiczne na poziomie oddziałów wydobywczych, rejonów eksploatacyjnych, zakładów górniczych, korporacji)
 • Naliczanie opłat od eksploatacji kopalin
 • Tworzenie bilansu zasobów

Korzyści

 • Unifikacja i efektywne wprowadzanie danych planowych i odbiorowych (mierniczych, geologicznych i górniczych)
 • Standaryzacja gromadzenia i analizy danych oraz raportowania wyników
 • Podniesienie jakości wykorzystania informacji wykorzystywanych w procesach planowania i rozliczania produkcji dzięki integracji danych z różnych systemów i baz danych
 • Ograniczenie czasu i zasobów potrzebnych do tworzenia raportów i analiz
 • Uzyskanie spójnego obrazu rzeczywistości
 • Porównywalność danych w czasie
 • Centralizacja zarządzania informacjami o znaczeniu strategicznym
 • Prowadzenie analiz wariantowych założeń planowych (dynamiczna baza parametrów planowych, weryfikacja założeń, porównanie wariantów)
 • Znaczące skrócenie cyklu od surowych danych do informacji/wniosków
 • Efektywne wspomaganie podejmowania decyzji biznesowych o kierunkach prowadzonej eksploatacji, planowaniu frontów eksploatacyjnych, udostępnianiu partii złóż w aspekcie ekonomicznym

 

Galeria