przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Planowanie produkcji w KGHM O/ZG Rudna

Zasadniczym celem projektu zrealizowanego na zamówienie KGHM ZG „Rudna” było zaprojektowanie i stworzenie podstaw nowoczesnej bazy danych geologicznych w powiązaniu z mapą komputerową, która umożliwi zbudowanie przestrzennego modelu złoża oraz bieżące planowanie i rozliczanie produkcji z uwzględnieniem wykształcenia złoża w przestrzeni.

Projektowanie i rozliczanie produkcji wraz z bieżącym bilansowaniem zasobów, wykorzystując możliwości projektowanego systemu Baz Danych Geologicznych, będzie oparte o przygotowywane aktualnie odpowiednie moduły obliczeniowych. Uzyskane w ten sposób efekty pozwolą zarówno na szybkie oszacowanie zasobów i prognozę wydobycia, jak i na analizę większej ilości możliwych wariantów, uwzględniających powiązania pomiędzy zmiennymi przestrzennymi a złożowymi, technicznymi, kosztowymi itp.

Wykonany projekt jest podstawą do opracowania spójnej, opartej na jednej platformie graficznej oraz nowoczesnej i zunifikowanej Bazy Danych Geologicznych oraz metody planowania i rozliczania produkcji górniczej wraz z bieżącym bilansowaniem zasobów dla wszystkich kopalń KGHM Polska Miedź S.A.