przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Portal mapowy dla Środy Śląskiej

Projekt dla Urzędu Miasta Środy Śląskiej obejmował wdrożenie następujących komponentów geoportalu:

Moduły ogólnodostępne – przeznaczone dla wszystkich internautów, wywoływane przez publiczny adres URL, nie wymagające logowania:

 • Portal Systemu Informacji Przestrzennej – PSIP
  Portal geoinformacyjny dla wszystkich internautów oferujący dane przestrzenne i opisowe dotyczące Gminy Środa Śląska, wywoływany z poziomu strony startowej oficjalnego serwisu internetowego Gminy. Portal oferuje możliwości przeglądania, wyszukiwania, analizowania i drukowania danych opisowo-graficznych.

 • Portal Interaktywnego Planu Miasta – IPM
  Plan Miasta dostępny z poziomu oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego. Portal oferuje możliwości przeglądania, wyszukiwania, analizowania i drukowania danych opisowo-graficznych dotyczących Miasta Środa Śląska

Moduły wewnętrzne – dedykowane dla pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu, wymagające logowania:

 • Edytor Systemu Informacji Przestrzennej – ESIP
  dedykowany poszczególnym wydziałom system informacji przestrzennej umożliwiający gromadzenie, edycję, konfigurację i prezentację danych opisowo graficznych  stanowiących również bazę danych dla portali IPM i PSIP.

  Edytor Systemu Informacji Przestrzennej zawiera  dane przestrzenne i opisowe (podstawowe i tematyczne bazy danych), zintegrowane w jednym miejscu. Pozwala na ich przeglądanie, wyszukiwanie i edycję. Mapy przygotowane są w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000. Zasób mapowy może składać się z dowolnej liczby warstw.

  Aplikacja umożliwia wyszukiwanie obiektów na mapie przez wskazanie lub za pomocą wyszukiwarki po zdefiniowanych parametrach zależnych od rodzaju obiektu. Ponadto dostępne są narzędzia do wykonywania pomiarów odległości i powierzchni,  generowania raportów o obiektach, drukowania aktualnie wyświetlonej mapy lub jej fragmentu, edycji informacji opisowej, edycji elementów graficznych, zmiany etykiet obiektów, zarządzania rastrami, zarządzania informacją przeznaczoną do publikacji.

  Aplikacja posiada kilka profili użytkowych będących odpowiednikami wydziałów urzędu. W zależności od uprawnień zalogowanego użytkownika udostępniane są odpowiednie funkcje aplikacji oraz obszary danych. Wyróżniono następujące profile:
  • WGN – dedykowany Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami;
  • GPA - dedykowany Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Architektury;
  • IZP - dedykowany Wydziałowi Inwestycji i Zamówień Publicznych;
  • PRG – dedykowany Wydziałowi Promocji i Rozwoju Gminy;
  • GCR – dedykowany Gminnemu Centrum Reagowania;
  • WSL – dedykowany Wydziałowi Spraw Lokalowych;
  • ROS – dedykowany Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  • Admin – dedykowany administratorowi, z pełnym dostępem do wszystkich funkcji aplikacji i danych, z możliwością edycji wszystkich danych graficznych i tekstowych.

 • Moduł zarządzania uprawnieniami - ADM
  dedykowany dla administratora, umożliwiający zarządzanie uprawnieniami do korzystania z ESIP;

  Aplikacja służy do nadawania uprawnień do danych SIP.  Jest to osobny moduł wywoływany z poziomu ESIP. Aplikacja umożliwia:
  • Zakładanie nowych kont dla użytkowników systemu wewnętrznego i modyfikacja istniejących,
  • Ustawianie i zmiana hasła,
  • Blokowanie i odblokowywanie konta użytkownika wewnętrznego,
  • Usuwanie użytkowników systemu,
  • Przydzielanie i odbieranie uprawnień dostępu do obiektów opisowych i graficznych, załączników oraz rastrów.

 • Moduły zarządzania bazą danych GIS
  Dedykowane dla administratora aplikacje desktopowe, umożliwiające konfigurację i zarządzanie danymi oraz zasilanie bazy danych graficznych z zewnętrznych.

  Moduł Imortu danych jest aplikacją desktopową dedykowaną administratorowi systemu. Aplikacja umożliwia realizowanie procedur zasilania i aktualizacji danych z plików zewnętrznych w formatach: SWDE, SHP, XLS.

  Moduł Xaris Modeler jest aplikacją desktopową dedykowaną administratorowi systemu. Aplikacja umożliwia:
  •    Przygotowanie struktur danych pod nową warstwę tematyczną;
  •    Rozszerzenie struktur istniejących tabel o dodatkowe kolumny;
  •    Zarządzanie publikacją warstw tematycznych;
  •    Definiowanie stylistyki mapy.