przestrzenny wymiar informacji

Branże

Bentley PowerCivil w górnictwie i geologii

Oprogramowanie PowerCivil, łącząc w sobie cechy użytkowe oprogramowania typu CAD z funkcjonalnością narzędzi do projektowania przestrzennego, stanowić może istotne wsparcie dla geologa m.in. przy tworzeniu i weryfikacji modelu strukturalnego złoża. W przypadku złóż o niewielkiej zmienności jakości kopaliny, możliwości analityczne i raportujące pozwalają również na wykorzystanie oprogramowania do bieżącego rozliczania gospodarki złożem.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że konsekwentne prowadzenie trójwymiarowego modelu złoża wymaga wysiłku i dyscypliny. Dotyczy to każdego narzędzia – także oprogramowania PowerCivil. Z drugiej jednak strony oprogramowanie PowerCivil skutecznie wspiera geologa, pozwalając na zidentyfikowanie błędnych danych lub pomyłek w przyjętej koncepcji modelu złoża oraz umożliwiając ich stopniową eliminację, a przez to poprawę jakości modelu.


Wspierane procesy

 • Tworzenie numerycznych modeli terenu na podstawie danych 2Di 3D pochodzących z różnych źródeł (np. plików tekstowych, urządzeń pomiarowych, skaningu lotniczego (LiDAR, plików graficznych)
 • Tworzenie modelu strukturalnego złoża na podstawie danych 2D i 3D pochodzących z różnych źródeł (np. plików tekstowych, urządzeń pomiarowych, plików graficznych)
 • Obsługa granic zewnętrznych i wewnętrznych modelu (granice wyklinowania, granice tektoniczne)
 • Tworzenie modeli jakościowych kopaliny
 • Wykonywanie operacji Boole’owskich na modelach, tworzenie modeli różnicowych (dodawanie i odejmowanie modeli)
 • Analiza budowy geologicznej złoża
 • Obliczenia i raportowanie ilości i jakości kopaliny
 • Wizualizacja efektów pracy
 • Zarządzanie zasobami projektu poprzez budowanie jego struktury
 • Odczyt danych i informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. WMS)
 • Integracja i współpraca z systemem zarządzania dokumentacją przedsiębiorstwa
 • Modelowanie interaktywne
 • PowerCivil pozwala również śledzić na bieżąco wpływ nowych obiektów na kształt analizowanej powierzchni. Można sobie wyobrazić sytuację, gdy w spągu wyrobiska biegnącego po powierzchni strukturalnej (np. spągu pokładu złoża) należy zaprojektować rząpie lub platformę leżącą na zadanej rzędnej. Użytkownik, zmieniając położenie projektowanego obiektu, może na bieżąco obserwować zmianę kształtu powierzchni bazowej. Interaktywne osadzanie elementów w powierzchni bazowej dotyczy również obiektów bardziej złożonych, a liczne podpowiedzi umożliwiają m.in. definiowanie zakładanego kąta upadu wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni ścian zbiornika oraz jego głębokości
 • Narzędzie pozwala również prowadzić bieżącą analizę matematyczną wpływu zmiany położenia projektowanego elementu w pionie i w poziomie na ruch masy. Użytkownik śledzić może bilans objętości i masy, czyli ilość niezbędną do wybrania lub wprowadzenia masy celem umieszczenia obiektu o zadanym kształcie i objętości we wskazanej lokalizacji (X,Y i Z)

 

Korzyści

 • Bieżąca aktualizacja i weryfikacja budowy geologicznej w oparciu o pozyskiwane dane terenowe (współpraca z wieloma rejestratorami danych bez konieczności przechodzenia przez formaty pośrednie)
 • Wielowymiarowa weryfikacja i analiza modelu złoża dzięki szerokiemu wykorzystaniu orientowanych przestrzennie materiałów archiwalnych
 • Znaczące wsparcie zarówno bieżącego rozliczania gospodarki złożem jak i prac projektowych (m.in. poprzez możliwość złożenia modelu przestrzennego złoża z parametrami jakościowymi złoża oraz z rzeczywistymi i planowanymi postępami robót górniczych)
 • Usprawnienie procesu raportowania, m.in. poprzez możliwości generowania przekrojów, raportowania informacji w trybie i formacie wynikającym zarówno z obowiązujących norm prawnych jak i specyfiki danego zakładu górniczego