przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Moduł Dokumentacja dla PKP PLK

Istotą projektu SILK było opracowanie oraz wytworzenie koncepcji elastycznego i skalowalnego Systemu Informatycznego o Liniach Kolejowych -SILK, a następnie przebadanie jego potencjalnej użyteczności i zakresu możliwej stosowalności w wybranych zagadnieniach. Projekt objął szereg interdyscyplinarnych uzgodnień i działań, łączących wiedzę kolejową informatyczną i organizacyjną.

Podmioty zaangażowane w realizacje projektu:

 • PKP Informatyka 
 • SHH Sp. Zo o 
 • Biuro Geodezji PLK SA 
 • Biuro Informatyki PLK SA

Krótki opis efektów uzyskanych przy realizacji modułu DOKUMENTACJA:

 • integracja w jednorodnym środowisku Bentley Geospatial Server całości dokumentacji przestrzennej i nieprzestrzennej PKP PLK, za pomocą centralnego repozytorium danych (zaopatrzonych w kompletne meta informacje - meta dane, mechanizm wersjonowania oraz oznaczonych jednoznacznym statusem) 
 • uporządkowanie i indeksowanie (przestrzenne i nieprzestrzenne) dokumentacji technicznej, wykorzystując predefiniowane szablony i ustawienia projektowe
 • otwarcie na współpracę z jednostkami zewnętrznymi (samorządy, instytucje państwowe, firmy projektowe)
 • zamodelowanie wielu ścieżek procesowych w zakresie zarządzania dokumentacją zgromadzoną w repozytorium w obrębie wielu jednostek organizacyjnych – system rozproszony 
 • powiązanie całości dokumentacji z dwoma rodzajami układów referencyjnych:
  LRS (liniowym systemem referencyjnym),
  Geodezyjnym, płaskim układem odniesień przestrzennych.
 • za podstawę działania przyjęto jednolity w skali całego przedsiębiorstwa, liniowy system referencyjny (LRS), o najwyższej precyzji geometrycznej – oparty na materiałach geodezyjnych i kartograficznych (mapy wielkoskalowe). 
 • wykorzystano wydajne, szybkie i przyjazne środowisko wyszukiwania informacji - Bentley Geospatial Server, łącząc elementy zapytań wg meta danych, atrybutów opisowych i relacji przestrzennych (wykorzystuje operatory przestrzenne). 
 • uzyskano efektywne zarządzanie i optymalizację przesyłu plików o dużej wielkości (np. ortofotomapy) w układzie sieci rozległej PKP PLK (pomiędzy oddziałami). 
 • wykorzystano funkcje kluczowe dla dokumentacji o charakterze przestrzennym : 
  • transformacji między różnymi układami odwzorowania, 
  • złożenia treści dokumentów wektorowych i rastrowych występujących w różnych formatach graficznych. 
 • Zapewniono w sposób nieograniczony definiowanie parametrów (rodzaje informacji) związane z LRS oraz ich wizualizację przestrzenną. Dowolny rodzaj informacji można sparametryzować względem LRS, rozszerzając zdefiniowany w bazie Oracle model danych 
 • otwartość na różne formaty dokumentacji projektowej, System nie narzucaj swoich formatów, a jedynie indeksuje informacje pochodzące z innych systemów (podobnie jak mechanizm wyszukiwarki Google),
 • wersjonowanie zasobu plików projektowych, praca na „plikach wyniesionych” w trybie offline, bez połączenia z systemem (mobilność) 
 • modelowanie obiegu dokumentów zarówno od stanu do stanu jak i pomiędzy kolejnymi użytkownikami (autorami) dokumentacji 
 • zarządzanie konfliktami w dokumentacji przestrzennej (wychwytywanie i ujawnianie problemów na wczesnym etapie analiz). 
 • automatyczne powiadamianie o zmianach w projektach dokumentowanych przez system (e mail, SMS, komunikat ekranowy).