przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Moduł Nieruchomości dla PKP PLK

Istotą projektu SILK było opracowanie oraz wytworzenie koncepcji elastycznego i skalowalnego Systemu Informatycznego o Liniach Kolejowych -SILK, a następnie przebadanie jego potencjalnej użyteczności i zakresu możliwej stosowalności w wybranych zagadnieniach. Projekt objął szereg interdyscyplinarnych uzgodnień i działań, łączących wiedzę kolejową informatyczną i organizacyjną.

Podmioty zaangażowane w realizacje projektu:

 • PKP Informatyka 
 • SHH Sp. z o o 
 • Biuro Geodezji PLK SA 
 • Biuro Informatyki PLK SA 

Implementacja Modułu NIERUCHOMOŚCI pozwoliła na:

 • zebranie w jednej bazie danych w zintegrowanej strukturze graficzno–opisowej Spatial informacje dotyczące nieruchomości, rozproszone w PLK. 
  • D50,
  • rozporządzenie o terenach zamkniętych ,
  • Zakłady(IZ),
  • PODGiK, 
 • uzupełnienie dane o km i linii w sposób automatyczny. 
 • zbieranie danych o budynkach wykorzystywanych w PLK. 
 • umożliwienie zasilanie bazy z różnych źródeł danych w tym dokumentacji projektowej, z różnych formatów. 

Szczegółowy zakres projektu:

 • opracowanie narzędzia do zasilania modułu Nieruchomości danymi opisowymi. 
 • implementacja narzędzia do zasilania modułu Nieruchomości danymi geometrycznymi. 
 • przygotowanie narzędzia do edycji (w tym aktualizacji) danych opisowych i geometrycznych. 
 • zbudowanie narzędzi zapewniających wymianę danych pomiędzy środowiskiem edycyjnym modułu Nieruchomości (MicroStation/ PowerMap), a modułem LRS i innymi środowiskami zewnętrznymi (ArcGIS, AutoCAD), poprzez standardowe formaty danych (shp, dbf, mdb, dxf, dgn) 
 • poprawne wprowadzenie do modułu Dokumentacja danych o nieruchomościach ujętych w zakresie projektu
 • integracja danych opisowych o nieruchomościach z różnych źródeł zgodnie z ustaleniami w metodyce. 
 • migracja przekazanych przez Zamawiającego danych opisowych o nieruchomościach do modułu Nieruchomości 
 • migracja danych geometrycznych z Ewidencji Gruntów i Budynków do struktur bazy danych o nieruchomościach, 
 • import danych geometrycznych z dokumentacji przedprojektowej wykonanej w ramach modernizacji linii kolejowej (mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych) – z dokładnością położenia granic działek oraz budynków odpowiadającą opracowaniom map ewidencyjnych w skalach od 1:500 (dla terenów mocno zurbanizowanych) do 1:5000 (dla obszarów niezurbanizowanych i leśnych) 
 • identyfikacja oraz poprawne przeniesienie obrysów budynków do modułu Nieruchomości z ortofotomapy 
 • zdefiniowanie układu współrzędnych dla danych modułu Nieruchomości jako państwowy układ współrzędnych 1992 
 • zapewnienie logiki zorganizowania danych uwzględniającej podział administracyjny kraju oraz przynależność powiatów do stref układu współrzędnych 2000 
 • automatyczne przypisanie kilometrażu poszczególnym działkom oraz budynkom poprzez powiązanie z modułem LRS 
 • poprawna integracja modułu Nieruchomości (część graficzna) z pozostałymi modułami (LRS i Dokumentacja)