przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Wsparcie prowadzenia systemu referencyjnego GDDKiA

Firma SHH opracowała i wdrożyła oprogramowanie wspierające prowadzenie systemu referencyjnego dróg krajowych. Beneficjentem rozwiązania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonującym zadania zarządu dróg krajowych. W skład GDDKiA wchodzą komórki organizacyjne centrali oraz 16 oddziałów z ich strukturą terenową.

Posiadanie standardowego oprogramowania wspierającego GDDKiA w momencie wejścia w życie zmian do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla dróg krajowych, gwarantuje spełnienie przez niego wymagań, zgodnie z nowymi wytycznymi, jak również przyczynia się do optymalizacji procesu zarządzania systemem referencyjnym, tj. rejestracji i gromadzenia danych dotyczących punktów i odcinków referencyjnych, akceptacji wyznaczanych w terenie punktów i odcinków referencyjnych, automatycznego przekazywania danych do Repozytorium Dróg Krajowych oraz raportowania.


Zakres projektu:
•    opracowanie specyfikacji oraz architektury programu,
•    dostarczenie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania,
•    dostarczenie i uruchomienie licencji Oracle Weblogic,
•    migracja danych z/do Banku Danych Drogowych,
•    szkolenia z zakresu administracji i użytkowania oprogramowania,
•    realizacja serwisu gwarancyjnego przez 12 miesięcy,
•    zarządzanie projektem przez cały okres realizacji projektu.


Dane zgromadzone w systemie:
•    dane punktów referencyjnych,
•    dane odcinków referencyjnych,
•    dane wniosków zmian,
•    państwowy rejestr granic wraz z TERYT-em,
•    dane z geoportal.gov.pl
•    geometria śladów dróg,
•    dane systemowe (użytkownicy, uprawnienia, konfiguracja itp.).

Dane są wersjonowane i jest dla nich prowadzona pełna historia zmian. Dane przestrzenne przechowywane w formacie SDO_GEOMETRY Oracle Spatial, natomiast dane liniowe w formacie LRS.

Technologie wykorzystane w projekcie:
•    Oracle Database Appliance,
•    Oracle Database Enterprise Edition + opcje,
•    Oracle Spatial and Graph z funkcjonalnością LRS (Linear Referencing System),
•    Oracle Web Logic,
•    Oracle Fusion Middleware MapViewer,
•    Oracle Application Express (APEX),
•    Storage – NetApp.