przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego

SHH sp. z o.o. było liderem konsorcjum realizującego projekt, który miał na celu informatyzację procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową. Rozwiązanie umożliwia przede wszystkim centralizację baz danych o drogach, mobilny dostęp do tych informacji oraz zarządzanie transportem zbiorowym i utrzymaniem zimowym.

Dzięki systemowi pracownicy prowadzący działania na drodze mają bezpośredni dostęp do dokumentacji. Rozwiązanie usprawniło zarządzanie wykonywanymi w terenie czynnościami i umożliwiło precyzyjną organizację pracy z wykorzystaniem technologii GPS.

Dzięki rozwiązaniu Wydział Geodezyjno - Wywłaszczeniowy korzysta z elektronicznego systemu ewidencji działek, który gromadzi dane dotyczące działek stanowiących pas drogowy i działek przyległych, niezbędne podczas realizacji projektów drogowych. W ramach wdrożenia rozbudowany został także system zarządzania zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich. Zarząd Dróg Wojewódzkich wyposażył w nowoczesne czujniki pracy urządzenia posypujące oraz zainstalował kamery rejestrujące pracę floty pojazdów.


Składowe podsystemy

System ewidencji pasa drogowego - w ramach projektu opracowano ewidencję pasa drogowego dla 1400 km dróg wojewódzkich wraz z wideorejestracją. System oparty o środowisko graficzne Bentley Microstation oraz System WZDR. System posiada narzędzie umożliwiające prowadzenie ewidencji pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. System w sposób automatyczny wykonuje książki drogi, raporty wymagane rozporządzeniem a także wizualizuje dane w odniesieniu do czasu.  System jest dystrybutorem informacji LRS - układ referencyjny, dzięki zastosowaniu modelu jednego źródła danych zmiany w przebiegu dróg w sposób automatyczny uwzględniane są w pozostałych systemach.

System bazy oznakowania i urządzeń BRD - ZDW w Krakowie od 2003 roku gromadzi dane w postaci projektów docelowej organizacji ruchu w jednolitym formacie – także środowisko Bentley z zachowaniem układu warstw. Umożliwiło to wdrożenie w ramach projektu SZDWM systemu oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń BRD oraz sygnalizacji świetlnej w postaci zbudowania bazy danych.
System posiada także moduł magazynowy nadzorujący stan oznakowania, jakie znajduje się w magazynach, jakie zostało zamówione, które jest fizycznie na drodze a w połączeniu z aplikacją dokumentu elektronicznego system wskazuje konieczne do wymiany znaki pionowe i urządzenia BRD.
Dzięki zastosowaniu w tym systemie tożsamego środowiska graficznego istniejące oznakowanie jest w czasie rzeczywistym wizualizowane w aplikacjach hurtowni danych wraz z atrybutami opisowymi.

System Ewidencji Nieruchomości - oparty na wdrożonym w 2000r. w ZDW środowisku graficznym Bentley.  System przeznaczony do prowadzenia ewidencji działek stanowiących pas drogowy i działek przyległych. System jest w pełni kompatybilny z formatem SWDE dzięki czemu może być zasilany danymi gromadzonymi przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
System jest narzędziem opartym o własny dedykowany serwer fizyczny co umożliwia korzystanie z systemu także przez Rejony Dróg.
Może być wykorzystywany bez środowiska graficznego z podglądem pojedynczej działki.

Hurtownia Danych - repozytorium danych wzorowane na istniejących systemach obsługujących modele biznesowe w przedsiębiorstwach. System agregujący dane z wszystkich wdrożonych w ramach SZDWM systemów informatycznych, posiadający własne środowisko graficzne GIS, wspierający formaty Microstation, ESRI, AutoDesk i inne.
Narzędzie uzupełnione o tzw. przestrzenie robocze – dedykowane obszary serwerów gromadzące dane dla określonych projektów realizowanych w ZDW. System posiadający konfigurowalne aplikacje typu desktop wraz z kreatorami złożonych zapytań bazodanowych. System zapewnia dostęp do danych i ich wizualizację także poprzez aplikacje klienta internetowego – geoportal z dostępem do zewnętrznych serwisów  WMS.

System Dokumentu Elektronicznego - dedykowany system informatyczny zaprojektowany w celu wdrożenia pracy mobilnej w ZDW w Krakowie. System składa się z 80 urządzeń mobilnych (laptopy z funkcją tabletu, tablety przystosowane do pracy w trudnych warunkach, urządzenia PDA). System został opracowany w architekturze klient-serwer z uwzględnieniem aplikacji dedykowanych na urządzenia mobilne wykorzystujących funkcje ekranów dotykowych.
System wykorzystuje wbudowane do urządzeń moduły GPS oraz GSM przez co każda wykonana przez pracownika czynność posiada metadane w postaci atrybutów miejsca i czasu. System odzwierciedla strukturę ZDW Obwody-Rejony-Zarząd.

System Zarządzania Transportem Zbiorowym (D-15) - system dedykowany dla przewoźników prowadzących regularny przewóz osób transportem kołowym. System oparty o portal webGIS (www.d15.pl) w którym przewoźnicy tworzą konta i kreują rozkłady jazdy każdego przystanku dla trasy.

System umożliwia wysłanie wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków drogą elektroniczną i otrzymanie uzgodnienia wraz z podpisem elektronicznym. Dodatkowo system posiada moduł QR dzięki czemu ZDW może publikować rozkłady jazdy na przystankach w postaci znacznika QR po zeskanowaniu którego pasażer otrzymuje dostęp do rozkładów jazdy wszystkich przewoźników zatrzymujących się na określonym przystanku na swoim telefonie komórkowym.

System utrzymania zimowego (ZUD) - rozbudowa wdrożonego w 2007 roku w ZDW systemu służącego do zarządzania zimowym utrzymaniem dróg oraz wspomagającego zarządzenia flotą pojazdów ZDW.

System posiada autorską aplikację E-ZUD która w ramach rozbudowy wzbogacona została o funkcjonalność wynikającą z posiadanych urządzeń GPS. W ramach rozbudowy opracowano moduł służący do analizy pracy Wykonawców ZUD, pojazdy ZUD zostały doposażone w specjalistyczne czujniki pracy pługa i urządzenia posypującego a także w rejestratory wideo. System potrafi dokonać synchronizacji obrazu wideo, zarejestrowanej trasy poruszania się oraz stanu poszczególnych czujników.

Dostawa sprzętu - serwery, sprzęt stacjonarny i mobilny, urządzenia specjalistyczne.