przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

System informacji o sieciach wod-kan w WiK Opole

Przedmiotem zadania było wykonanie systemu informacji o sieciach wodociągowo–kanalizacyjnych dla miasta Opola. W zakres opracowania wchodziło pozyskanie danych graficznych do systemu oraz wdrożenie oprogramowania Paris do obsługi danych wraz z konieczną integracją na poziomie przedsiębiorstwa z aktualnie istniejącymi bazami danych.

Prace rozpoczęto od koniecznego zgłoszenia robót w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, skąd pobrano przygotowane matryce map zasadniczych oraz teczki z operatami pomiarowymi. Z uwagi na brak współrzędnych w plikach tekstowych konieczne było ich pozyskanie. Zamieniano więc istniejące wykazy papierowe na postać cyfrową, oraz wektoryzowano zasób na bazie pozyskanych punktów. Podczas wektoryzacji uzupełniano informacje bazodanowe o konieczne dane, które znajdowały się na szkicach. Opracowano również operat Gesut oraz podjęto konieczne ustalenia z ODGiK zapisując wskazania w Dzienniku Robót Geodezyjnych.

Równolegle z pracami polegającymi na wprowadzeniu danych odbywały się prace związane usługą informatyczną. Stworzono model sieci wod-kan, zakupiono i dostarczono niezbędne do jego obsługi oprogramowanie. Prace na obszarze 3 obrębów ewidencyjnych zostały zgodnie z zaleceniem WiK wykonane w terminie, oddane i zaimplementowane w systemie PARIS. Po ich zakończeniu przeprowadzone zostały szkolenia dla użytkowników systemu i system został przekazany do eksploatacji.

Równolegle opracowywano zasób w oparciu o GeoInfoV na potrzeby ODGIK. Na wyraźny wniosek jednostki uzupełniono opracowanie o obrysy komór podziemnych, trójniki w miejscach rozgałęzień sieci oraz włazy do studni.